Zarządzanie zachowaniem uczniów

Poziomy kontroli

 

Atmosfera pracy w klasie i skomplikowana gama czynników, które wpływają na klimat klasy

Sugestie, że problem złego zachowania to sprawa dość prosta do rozwiązania mogą być niekorzystne dla osób kształcących się na nauczycieli. Nie jest to aspekt kształcenia nauczycieli, który byłby nieskomplikowany, mający proste rozwiązania lub szybkie środki zaradcze. Rzeczywistość jest taka, że szkoły i nauczyciele muszą zawsze ciężko nad tym pracować i przejawiać znaczną inicjatywę i pomysłowość, aby eliminować problem zakłócającego zachowania i deficyty w atmosferze klasy. W Wielkiej Brytanii, tak jak i wszędzie w krajach rozwiniętych, jest wielu uczniów w szkołach średnich, którzy nie są ideałami w kontaktach towarzyskich i którzy nie są w pełni zmotywowani do nauki (Elliott i Phuong-Mai 2008, OECD 2009). 

„Poziom 10.” w dziesięciopunktowej skali nie jest naturalnym stanem rzeczy. Przy niektórych grupach uczniów potrzebne są duże umiejętności, aby osiągnąć sytuację, w której nauczyciel ma pełną i zdecydowaną kontrolę nad lekcją, umożliwiającą podejmowanie dowolnych form zajęć dydaktycznych bez konieczności zastanawiania się nad kwestiami kontroli, i gdzie wszyscy uczniowie w klasie zostali skłonieni do pełnego skupienia się na nauce. Elliott (2009) dowodzi, że nauczyciele muszą wykształcić w sobie całą gamę skomplikowanych i wyrafinowanych umiejętności, aby móc osiągnąć i utrzymać takie wyniki przy najtrudniejszych grupach uczniów. I chociaż umiejętności nauczyciela w zakresie nauczania i organizowania klasy należą do najważniejszych czynników wpływających na atmosferę klasy, istnieją też inne czynniki, które mają wpływ na atmosferę pracy w klasie. Obejmuje to nie tylko czynniki na poziomie szkoły, takie jak jakość kierownictwa szkoły czy szkolne systemy reagowania na zachowanie uczniów oraz stosowność programu nauczania, lecz również czynniki „pozaszkolne”, takie jak nabór uczniów, poziom wsparcia ze strony rodziców oraz kultura wpływająca na podejście do szkoły i edukacji (zob. na przykład materiały na temat szkół w Tajwanie). 

Celem tej skali i materiałów towarzyszących jest unaocznienie przyszłym nauczycielom zakresu i skomplikowanego charakteru czynników, które wpływają na klimat klasy. 

Elliott, J. G. (2007): Ecological perspectives on student behaviour: why teachers in training need to see the bigger picture [„Zachowanie uczniów z perspektywy ekologicznej: dlaczego nauczyciele-praktykanci muszą mieć pełny obraz”], w publikacji: T. Scruggs i M. Mastropieri (Eds.): Advances in learning and behavioural disabilities: Vol. 20, International perspectives [„Postępy w zakresie zaburzeń intelektualnych i zachowania: tom 20, Perspektywy międzynarodowe”] , Oxford, Elsevier: 3-30.

Elliott, J.G. i Phuong-Mai, N. (2008): Western influences on the east, eastern influences on the west: lessons for the east and west [„Wpływy zachodnie na Wschód, wpływy wschodnie na Zachód: wnioski dla Wschodu i Zachodu] w publikacji J. Elliott i N. Phuong-Mai: What the west can learn from the east: Asian perspectives on the psychology of learning and motivation [„Czego Zachód może się nauczyć od Wschodu: perspektywy azjatyckie na psychologię uczenia się i motywacji”] New York, Information Age Publishing.

Wyniki koordynowanego przez OECD programu PISA (międzynarodowych badań umiejętności uczniów): co uczniowie wiedzą i potrafią, (2009), Paryż, OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju).