The scream

Klassiruumi kontrollimise tasemed

 

Klassiruumi tööõhkkond ja tegurite keerukas mitmekesisus, mis mõjutavad klassiruumis valitsevat õhustikku

Arvamus, et halva käitumise probleem on selline küsimus, mida on üpris lihtne lahendada, ei abista õpetajateks õppijaid. See ei ole õpetaja töös selline aspekt, mida saab õpetada andes üheseid näpunäiteid või mille kohta saab pakkuda lihtsaid ja kiiresti rakendatavaid lahendusi. Reaalsus on see, et koolid ja õpetajad peavad alati kõvasti tööd tegema ning rakendama märkimisväärset initsiatiivi ning leidlikkust, kui nad tahavad elimineerida häiriva käitumise ja klassiruumis valitseva õhustiku puuduste probleemi. Ühendkuningriigis nagu mujalgi arenenud maailmas leidub gümnaasiumis palju õpilasi, kes ei käitu perfektselt ja kes ei ole täiest hingest pühendunud õppimisele (Elliott ja Phuong-Mai, 2008, OECD, 2009).

  1. tase kümnepallisel skaalal ei teki iseenesest. Mõnede õpetatavate gruppidega läheb vaja palju oskusi, et jõuda olukorda, kus õpetaja kontrollib tundi täielikult pingevabalt ja enesekindlalt ja saab läbi viia mis tahes õppetegevust, seejuures isegi ilma mõtlemata klassi kontrollimise probleemidele ning on veennud kõiki ruumis viibivaid õpilasi pühendama ennast täiest hingest õppimisele. Elliott (2009) väidab, et õpetajad peavad endas arendama laiahaardelist pädevust selleks, et saavutada ja säilitada sellist tulemust kõige raskemates õpetatavates gruppides. Lisaks sellele, kuigi õpetaja õpetamise ja klassiruumi juhtimise oskused on ühed kõige mõjukamad tegurid, mis mõjutavad klassiruumis valitsevat õhustikku, on ka teisi klassiruumi tööõhkkonda mõjutavaid tegureid. See ei hõlma ainult kooliga seotud tegureid, näiteks kooli juhtkonna töö- ja koolisüsteemi toimimise kvaliteet õpilase käitumisega tegelemisel ning õppekava sobilikkus, vaid ka koolist väljapoole ulatuvaid tegureid, näiteks õpilase õppimisvõime, lapsevanemate toetuse tase ja kooli ning haridust ümbritsev suhtumise kultuur (vt näiteks Taiwani koole käsitlevat teavet).

Skaala ja sellega kaasnevate materjalide eesmärk on arendada õpetajaks õppijate arusaamist klassiruumis valitsevat õhustikku mõjutavate tegurite mitmekesisusest ja keerukusest.

Kasutatud kirjandus

Elliott, J. G. (2007) Ecological perspectives on student behaviour: why teachers in training need to see the bigger picture. Allikas: T. Scruggs ja M. Mastropieri (toim), Advances in learning and behavioural disabilities: Vol. 20, International perspectives, Oxford, Elsevier: 3-30.

Elliott, J.G. ja Phuong-Mai, N. (2008) Western influences on the east, eastern influences on the west: lessons for the east and west. Allikas: J. Elliott ja N. Phuong-Mai, What the west can learn from the east: Asian perspectives on the psychology of learning and motivation, New York, Information Age Publishing.

OECD (2009) Programme for International Student Assessment (PISA) Results: what students know and can do, Pariis, OECD.

Tööõhkkond klassiruumis: kümnetasemeline skaala

Skaala kavandati selle jaoks, et julgustada õpetajaks õppijaid mõtlema selle üle, millise määrani õpetajad kontrollivad pingevabalt ja kindlalt oma klassiruume ning saavad nautida õpetamist; samuti selle üle, millise ulatuseni on õpilastel õigus õppida vabana teiste õpilaste poolt põhjustatud lärmist ja häirimisest. See ei ole õpetajate klassi juhtimise oskuste hindamise vahend (eriti, kuna tasemeid mõjutavad paljud teised tegurid – kõige ilmsemalt see, millises koolis töötatakse). Selle eesmärk on panna õpetajaks õppijaid (samuti õpetajaid, osakondi ja koole) mõtlema faktorite üle, mis mõjutavad tööõhkkonda klassiruumis, klassiruumis valitseva tööõhkkonna mõju üle õpetamisele ja õppimisele ning võrdsete võimaluste küsimusele, mis on seotud pingetega kaasamise küsimuses ja olukordadega, kus mõned õpilased võivad rikkuda ära teiste õppimise.

Level 10

Te tunnete ennast täielikult pingevabalt ja mugavalt; te saate ilma raskusteta läbiviia mis tahes õppetegevust. Klassi kontrollimine ei ole probleem – õpetaja ja õpilased töötavad koos nautides oma tegevusi.

Level 9

Te tunnete, et kontrollite klassi täielikult ja saate läbi viia mis tahes õppetegevust klassis, kuid rahuliku ja eesmärgipärase tööõhkkonna säilitamiseks peate aeg-ajalt mingil määral klassi kontrollima/panema oma autoriteeti maksma. Seda saab teha sõbralikul ja pingevabal viisil ning see ei ole midagi enamat  kui viisakas meeldetuletus.

Level 8

Te saate kehtestada ja säilitada pingevaba ning koostöövalmis tööõhkkonda ning läbi viia mis tahes õppetegevust klassis, kuid aeg-ajalt nõuab see teiepoolset märkimisväärset mõttetööd ja jõupingutust. Mõned õppetegevused tunnis võivad kulgeda vähem rahulikult ja kontrollitult kui teised.

Level 7

Te saate tunnis läbiviia mis tahes õppetöö tegevust, kuid klass võib olla üpris elav ja lärmakas; võib esineda ebaolulisi hetki, kui mõni õpilane kaldub tunni jälgimisest kõrvale, kuid nad kuuletuvad korrale kutsumisele. Keegi ei proovi teid ärritada või teie autoriteeti proovile panna.

Level 6

Te ei oota selle klassi õpetamist, sageli läheb vaja suuremat jõupingutust selleks, et kehtestada ja säilitada pingevaba ja rahulikku tööõhkkonda. Mitme õpilase tähelepanu hajub ülesannete tegemiselt kõrvale ja läheb vaja püsivat järelevalvet/veenmist/ähvardusi. Aeg-ajalt tunnete end olevat ahistatud ja tunni lõpuks tunnete end olevat üsna kurnatud. Tuleb ette olukordi, kui te tunnete, et targem on vältida teatud liiki õppetegevusi õpilastega selleks, et hoida asjade käiku kontrolli all. Mõnikord on teie rääkimise ajal õpilaste vaigistamine, teie kutsumise või üksteisega üle klassiruumi rääkimise peatamine raske, aga hoolimata sellest mitte keegi ei proovi otseselt teie autoriteeti proovile panna, keegi ei tõrgu ja tund ei ole oluliselt häiritud.

Level 5

Tunnis esineb olukordi, kui tunneksite ennast ebamugavalt või piinlikult, kui kooli juhataja/kuratooriumi liige/inspektor tuleks klassi, sest teie klassi kontrollimine on piiratud. Õhkkond klassis on aeg-ajalt üsna kaootiline ja mitmed õpilased ei kuula ilmselgelt teie juhendamist. Mõned õpilased panevad tegelikult teie autoriteeti proovile, käitudes venitavalt või vastumeelselt, kui te annate juhiseid või palute neil midagi teha. Nende faktorite tõttu on tunniformaat piiratud; te ei proovigi läbi viia teatud liiki tunde, kuna te teate et need oleksid lärmakad ja kaootilised, kuid lõppkokkuvõttes puudub avalik keeldumine, metsikus, lihtsalt puudub püsivus ja rahulikkus. Õpilased, kes tahavad töötada saavad seda teha, hoolimata üsna kärarikkast õhkkonnast.

Level 4

Peate endale tunnistama, et teie tunni kontrollimine on piiratud. Võtab aega ja jõupingutusi, et saada klass kuulama teie juhendamist. Te proovite liikuda tunni kirjalikku/töölehtede täitmise osasse üsna kiiresti, et „saada nende pead alla”. Tunni ettevalmistamisel peate rohkem arvestama tunni kontrollimise ja õpilaste tähelepanu hoidmise kui haridusalastega tegevustega. Õpilased räägivad teie rääkimise ajal, vähemolulisemad üleastumised (pastaka ja töövihiku puudumine, rääkimine, teiste segamine) jäävad karistamata, sest ühekorraga toimub liiga palju ja kõigele ei jõua reageerida. Tunnete vastumeelsust ninameeste korralekutsumise ees, kuna tunnete, et see võib asja ainult hullemaks teha. Proovite asjadel mitte hullemaks lasta minna ja keskendute nendele õpilastele, kes soovivad töötada.

Level 3

Tunnist mõtlemine hirmutab teid. Tund on oluliselt häiritud; paljud õpilased ei pööra erilist või mitte mingit tähelepanu teie ruumis viibimisele. Isegi nendel õpilastel, kes soovivad töötada, on raske seda teha. Õpilaste vandumist ei pruugi olla võimalik kontrollida, õpilased jalutavad klassis ringi, nagu soovivad. Tunnete vastumeelsust üleastumistega tegelemise ees, kuna olete kaotanud enesekindluse. Teie tahvlile kirjutamise ajal visatakse asju klassis laiali. Te ei jõua tunni lõppemist ja ruumist välja saamist ära oodata.

Level 2

Selle üle, mis tunnis toimub, otsustavad suurel määral õpilased. Te võtate õppematerjalid tundi kaasa lihtsalt kombe pärast, sest peale nende laiali jagamist neid ignoreeritakse, nende peale soditakse või neist tehakse paberlennukeid. Kui te kirjutate tahvlile, siis esemeid visatakse hoopis teie pihta, mitte ruumis laiali. Te lähete ruumi lootes, et nad oleksid heas tujus ja laseksid teil rahus olla ning lihtsalt lobiseksid omavahel.

Level 1

Teie klassiruumi sisenemist tervitatakse mõnitavate hüüete ja solvangutega. Klassis on nii paljudest reeglitest üleastumisi ja ebamõistlikku käitumist, et on raske otsustada, kus kohast alustada. Pigistate silmad kinni mõnede metsikuste ees, sest tunnete, et teie sekkumine võib põhjustada vaenulikku vastuastumist, keeldumist või probleemi halvenemist. See on keeruline, kuna mõned õpilased lõbustavad end sellega, et teevad meelega teie ees lollusi. Te soovite, et te ei oleks õppinut õpetajaks.

Klassiruumi juhtimine on õpetamise ja õppeprotsessi põhielement, see mõjutab õppeedukuse standardeid, õpilase motivatsiooni ning õpetajate töökeskkonna kvaliteeti. Seda on nimetatud kui õpetajaks õppijate ja äsja õpetaja kutse omandanud õpetajate kõige suuremaks murelapseks ning see on Ühendkuningriigi koolides oluline ja problemaatiline teema (kuigi erinevas ulatuses).

 

Tuleb rõhutada, et paljudes koolides ei esine skaala madalamaid tasemeid, (aga seejuures on oluline meeles pidada, et on olemas koole ja klassiruume, kus need madalad tasemed esinevad). Kuigi hiljutine Ofstedi uuring näitas, et õpilaste käitumine on ebarahuldav vähem  kui ühes kümnendikus gümnaasiumides; siis minu uuring näitab, et tööõhkkonna puudused on palju rohkem levinud, kui nähtub sellest hinnangust ning paljudes koolides võivad tasemed kõikuda vähemalt 10. ja 5. taseme vahel.

 

On ebatõenäoline, et te veedate kogu oma praktika koolides, kus tööõhkkond kõikides teie poolt õpetatavates gruppides on alati 10. tasemel. Tööõhkkond klassiruumis ei erine mitte ainult kooliti, tavaliselt see erineb ka kooli siseselt – see sõltub õpetajatest.

 

Sellesse valdkonda tasub investeerida palju aega, mõttejõudu ja tööd, sest sellest sõltub suurel määral asjaolu, kui palju te õpetamisest rõõmu tunnete. Professionaalses elus on väga vähe selliseid asju, mis võivad olla vähem hingekosutavamad kui mitte teie kontrolli all oleva 30 lapsega ühte ruumi lukustatud olemine. Need on mõned mõtted minu poolt hiljuti küsitletud õpetajatelt selle kohta, mis tunne on õpetada skaala 9. ja 10. tasemel:

 

Ma ei saa rõhutada piisavalt seda, kui tore on õpetada hästi käituvat klassi. Seal saad tegelikult oma valvsust vähendada ja tunda ennast täielikult pingevabalt. Ma tõepoolest nautisin tundi ja samuti tegid seda õpilased… Ma nägin seda.

(Praktikant)

 

Sa tuled tunnist välja ja tunned ennast suurepäraselt. Sa tead, et nad austavad sind, et nad hindavad sind, et nad peavad sind heaks õpetajaks.

(Hiljuti õpetaja kutse omandanud õpetaja)

 

Sa suudad tegelikult paremini õpetada, kui sa oled 9. või 10. tasemel… sa seletad soravamalt, sulle tulevad hõlpsalt head mõtted… tundub, et saad välja mõelda palju häid ideid, sest sa ei pea pidevalt kontrolli ja järelevalve probleemidele mõtlema. See ajab sind elevile ja sa saad end rohkem lõdvaks lasta ning võtta rohkem riske.

(Kogenud õpetaja)

 

„Klassiruumis ringi jalutamise või aknast välja vaatamise ajal  mõtled sa omaette, et ei ole palju inimesi, kelle töö on nii rahuldust pakkuv ja nauditav, kui see siin.”

(Kogenud õpetaja)

 

Seoses õpetamise nautimisega, eksisteerib ülisuur erinevus, kas sa töötad 7. ja 8. tasemel…, mis on hea… ei valmista suurt tüli… ja 10. tasemel, kui töö on lihtsalt fantastiline, puhas rõõm… suhtlemine õpilastega paneb sind tõeliselt elevile. See on nagu televiisoris näidatav õpetajakutse reklaam, ainult et elus eneses

(Äsja õpetaja kutse omandanud õpetaja)

 

Paljud otsused, mis te peate tegema selles valdkonnas sõltuvad kontekstist; on väga vähe strateegiaid, kui üldse on, mille toimimine on garanteeritud iga õpilase ja iga klassi puhul, mis puudutab seda, kuidas neid algatuseks vaikseks saada, kuidas hakkama saada täieliku kontrolli puudumisel, millises olukorras saata õpilane klassist välja ja nii edasi. Te peate mõtlema, õppima ja töötama selle nimel, et saavutada kõige kõrgemad võimalikud tasemed; minu arvates on kõige olulisem olla hea õppija – õppida oma enda kogemustest, teiste nõuannetest ja selle eriala silmapaistvate esindajate kirjutiste lugemisest ja nende jälgimisest (kuigi, õppida võib ka halbadest tavadest). Kaasa aitab ka eelarvamustevaba suhtumine ja valmisolek ära proovida õpilase käitumist käsitlevaid ideesid ja teooriaid ning võrrelda teie enda kogemustega.

 

Allikas: Haydn, T. (2012) Managing pupil behaviour, working to improve classroom climate, London, Routledge.